Fontosabb változások a szociális területen

Fontosabb változások a szociális területen

Kunszentmárton Város Önkormányzata új rendeletet alkotott a településen élő, szociálisan rászoruló személyek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályairól. A fontosabb változásokról már tájékoztattuk a lakosságot, azonban tekintettel arra, hogy új - havi rendszerességgel folyósított - támogatási formák is bevezetésre kerültek, azokról az alábbiakban részletes tájékoztatást nyújtunk
A közüzemi (rezsi) számlák kifizetése mindig nagy terhet jelentett – és jelent ma is - a családok számára, akik sok esetben, csak késedelmesen, vagy egyáltalán nem tudnak eleget tenni a fizetési kötelezettségüknek, ezáltal folyamatosan növekedő díjhátralékot halmoznak fel, melyet önerőből már nem tudnak kifizetni. A gyakorlati tapasztalatok is ezt támasztják alá. Az utóbbi időben egyre több kérelmező igényelt a felhalmozott közüzemi díjhátralékok kiegyenlítéséhez egyszeri rendkívüli települési támogatást. Erre tekintettel az önkormányzat szükségesnek látta, egy új – havi rendszerességgel nyújtott - támogatási forma bevezetését. Ezen támogatás bevezetésével 2017.02.01. napjától közüzemi díjhátralék rendezésére eseti rendkívüli települési támogatás nem igényelhető.

A lakhatási támogatás csak villamos energia, illetve a víz-, és csatornadíj költségeihez nyújtott hozzájárulásként igényelhető. A villamos energia költségeihez nyújtott hozzájárulásként, azon személyek igényelhetik a támogatást, akiknek a háztartásában előrefizetős kártyás mérőóra került felszerelésre. A támogatás közvetlenül a szolgáltatóhoz történő utalással kerül megállapításra 1 év időtartamra.

Hasonlóan igényelhető lakhatási támogatás, a víz és csatornadíj költségeihez nyújtott hozzájárulásként, mely szintén 1 év időtartamra közvetlenül szolgáltatóhoz utalt támogatásként kerül megállapításra. A támogatás havi összege egységesen: 2.500 Ft. A támogatás vagy a villamos energia vagy a víz és csatorna díjainak a költségeihez nyújtott támogatásként igényelhető, együttesen nem állapítható meg!

Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásban
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 45.600 Ft-ot, egyedül élő személy esetében a 65.550 Ft-ot. 

A földgáz költségeihez történő hozzájárulásként (gázszámla költségéhez
nyújtott támogatásként) tüzelőanyag vásárlás jogcímén lehetőség van (egyszeri) rendkívüli települési támogatás igénylésére egy naptári éven belül háztartásonként legfeljebb két alkalommal, alkalmanként 20.000 Ft összegben. A támogatás felhasználásának igazolására a földgáz számla befizetését igazoló csekket az Önkormányzat Ügyfélszolgálati irodájában 15 napon belül köteles a támogatást igénybe vevő bemutatni.
Azon személyek, akik egy naptári évben háztartásonként két alkalommal, alkalmanként 20.000 Ft összegben a földgáz költségeihez már igénybe vettek rendkívüli (egyszeri) települési támogatást, azok tüzifa, illetve egyéb más tüzelőanyag vásárlás céljából kérelmezett rendkívüli(egyszeri) települési támogatásra nem jogosultak.

Továbbra is van lehetőség az új rendeletben is lakbértámogatást igényelni, azonban fontos változás, hogy a támogatásra jogosultak köre kibővült. Az önkormányzati tulajdonú bérlakásban élő személyeken túl, azon személyek is igényelhetik, akik albérletben élnek. Esetükben a támogatás benyújtásának egyik feltétele: az érvényes lakásbérleti szerződés.
Lakbértámogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 45.600 Ft-ot, egyedül élő esetében 65.550 Ft-ot. A támogatás összege: havi 5000 Ft, de legfeljebb a bérleti díj összege.

Azon kérelmezők, akiknek a részére - havi rendszeres - lakhatási, illetve lakbértámogatás került megállapításra – annak folyósítási ideje alatt- csak évente két alkalommal jogosultak rendkívüli települési támogatásra. A 60 év alatti, aktív korú, nem egészségkárosodott személyek egy naptári évben csak egyszer jogosultak rendkívüli települési támogatásra.

KKÖH Szervezési, Igazgatási
és Humánpolitikai Osztály munkatársai

A hozzászólások nem engedélyezettek!