80 éve alakult meg a Kunszentmártoni Katolikus Földműves Ifjúsági Egyesület

80 éve alakult meg a Kunszentmártoni

Katolikus Földműves Ifjúsági Egyesület

Nyolcvan évvel ezelőtt, 1937. augusztus 1-jén alakult meg Gecse István káplán vezetésével a Kunszentmártoni Katolikus Földműves Ifjúsági Egyesület. Az egyszerűen csak agrárifjakként, vagy az országos ernyőszervezet rövidítése nyomán KALOT-ként (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete) emlegetett egylet néhány éves működése mély nyomot hagyott nemcsak a tagság életében, hanem az egész település vonatkozásában is. Az 50 főnyi lelkes, katolikus földműves fiúval megalakult egylet egyházi vezetés és támogatás alatt, de nagy önállósággal és saját ötleteivel valósította meg a gyakorlatban a KALOT jelszavát: Krisztusibb embert! Műveltebb falut! Önérzetes magyart! Életerős népet!

Ennek megfelelően az egyleti élet áthatotta a tagság és az érdeklődők életének valamennyi meghatározó részét. Mindezek közül itt csupán három fő területet emelek ki egy-egy rövid példával. Egyrészt fontosnak tartották a szakmai továbbképzést: a téli időszakban komoly, gyakorlati jellegű mezőgazdasági tanfolyamokat szerveztek, tavasztól őszig pedig rendszeres gyűléseket tartottak, ahol rövid, a fiatalság problémáival foglalkozó előadásokat és vitaesteket szerveztek.

A szellem mellett a lélekkel is foglalkoztak: az agrárifjak számára külön lelki programokat tartottak, az ünnepi szentmiséken testületileg, egyenruhában jelentek meg. Az egyesületi élet harmadik nagy területét – amelyre néhányan a mai napig emlékeznek – a KALOT nagyszabású, látványos ünnepségei, báljai és műsoros estjei jelentették, amelyek tehát nem csupán a tagság, hanem az egész község kulturális életét színesítették. Ezek közül is kiemelkedő a minden év októberében megrendezett terményháladási ünnepség, amelynek lefolyását a Kunszentmártoni Híradó 1938. október 30-i száma alapján idézzük fel: „A r. kat. földmives ifjuság egyesülete, az aranykalászos rónák dolgos fiai festői menetben vonultak fel […] a nagymisére. Elől haladt a zászlótartó az egyesület szép nemzetiszinű zászlajával, mellette jobbról, balról árvalányhajas kalappal, rézfokossal a vállukon egy-egy zászlóőrző. Négy jókötésű legény – sarkantyus csizmában bőszárú rojtos gatyában, bőujjú ingben, piros mellényben, pörge árvalányhajas kalapban – két rudon kis hordó bort vitt. A kis hordó szőlőlevelekkel, szőlőfürtökkel volt borítva, négy kis kosárkában alma, szőlő s a hordozó rudakon négy bábu csöves kukorica volt felrakva. A hordócska tetején aranyos kereszt s a hordócska körül mosolygó szép almák voltak felerősítve. A négy legény mellett mindkét oldalon hasonló ruhába öltözött legény haladt, kezükben nemzetiszinű szalagokkal befont hosszu botra erősített, buzakalászokból alkotott keresztekkel. [...] Az így gyönyörűen feldíszített mentet az agrár-ifjuság árvalányhajas tömege kísérte a templomba.”

A virágzó egyleti életet a háború törte meg: a tagság nagy részét behívták katonának, az otthonmaradottakra egyre nagyobb teher hárult. A farsangi bálakat megelőző vidám, többfelvonásos népszínműveket felváltották a komolyabb műsorok: 1943 februárjában például olyan sikeres jótékonysági estet rendeztek a Vöröskereszt javára az agrárifjak a KALÁSZ-szal (Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége) együtt, hogy azt meg kellett ismételni és így ők gyűjtötték az egész községben a legtöbb adományt, megelőzve a Takarékpénztárat is.

A kunszentmártoni KALOT formálisan 1943 márciusáig működött, addig vezették jegyzőkönyveiket. Ezt követően még található néhány szórványos adat tevékenységükről, de 1946-ban, miután Rajk László belügyminiszter csaknem minden vallásos egyesületet betiltott, végleg megszűnt tevékenységük. Míves lobogójukat a templomban rejtették el. Lefejtve róla a tiltott KALOT-jelvényt a legutóbbi időkig az augusztus 20-i kenyéroltár terítőjeként használták, mígnem 2015-ben Kövesdy Zsolt plébános úr át nem adta azt a KALOT szellemiségével rokonságban álló Gazdakör ifjú képviselőinek.

Talán már e néhány vázlatos és kiragadott gondolat is jól érzékelteti, milyen nagy hatással voltak a helyi egyházi és világi életre az agrárifjak. Akit részletesebben érdekel a helyi KALOT története, a Városi Könyvtárban hozzáférhet elektronikusan a többtucat nevet és eseményt, néhány képet, korabeli cikkmásolatot is tartalmazó dolgozatomhoz, amelyekről sokak szülei és nagyszülei köszönnek vissza. Hála és köszönet illeti Barna Gábor professzor urat, aki felhívta figyelmemet erre a témára és értékes forrásokat bocsátott rendelkezésemre.

ifj. Benke Tibor

CSOPORT

kep2

A KALOT és KALÁSZ tagság egy része Benke István káplánnal az 1938-as terménybetakarítási ünnepségen. Forrás: Józsa László: „Introibo ad altare Dei”. Kunszentmárton katolikus papjai

Kérem mindazokat, akik a témával kapcsolatban bármilyen tárggyal (pl. fénykép, kitűző, tagsági könyv, újság, könyv stb.), saját, vagy családi emlékkel rendelkeznek, osszák meg velem: 30/821-4212. A tárgyakat dokumentálás után természetesen visszaadom!

kep1 scan_1[1]

Részlet az első jegyzőkönyvből az alapítótagok névsorával (1937. aug. 1.)

17273603_1381886211832967_1748253687_o 17342408_1381886281832960_1008012698_o

A lobogó két oldala

A hozzászólások nem engedélyezettek!