Tájékoztató a házi segítségnyújtásról

Kedves Kunszentmártoniak!

Szeretnénk Önöknek bemutatni a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ, Idősek nappali ellátása, a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségeit és a formáit.
A házi segítségnyújtás: olyan szociális alapszolgáltatás, melynek keretében gondoskodni kell azokról az időskorúakról, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, ill.azokról a fogyatékkkal élő személyekről, pszichiátriai betegekről, szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de amúgy képesek önmaguk ellátására. Ennek keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatokat, az önálló életvitel fenntartásában, a higiéniás körülmények megtartásában, veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, elhárításában való közreműködést.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik, a házi segítségnyújtás esetében a szolgáltatás biztosítása az ellátott kérelme alapján történik. Az igény benyújtását követően az igénybevételt megelőzően el kell végezni a gondozási szükséglet vizsgálatát. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségleteinek vizsgálatát. A gondozási szükséglet keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt. Az értékelő adatlap kitöltésében a háziorvos a megjelölt szakkérdésekben közreműködik. Ha az ellátott állapotában változás történik a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni, és annak megfelelően módosítandó az ellátás és az ellátottal kötött megállapodás. Az írásbeli dokumentáció elkészítésével, illetve a megállapodás megkötésével megkezdődik az ellátás.

A házi segítségnyújtás tevékenységei a személyi gondozás keretében: az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, információnyújtás, tanácsadás, mentális támogatás, ügyintézés az ellátott védelmeinek érdekében, családdal és ismerősökkel való kapcsolattartás segítése.
Gondozási és ápolási feladatok körében: mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, ágynemű csere, inkontinens beteg ellátása, haj és arcszőrzet ápolása, száj, fog, protézis ápolása, köröm és bőr ápolás, folyadékpótlás és étkeztetés, mozgatás ágyban, decubitus megelőzése, sztómazsák cseréje, gyógyszeradagolás, vérnyomás és vércukor mérése, hely és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és lakáson kívül, kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzése, használatának betanítása. A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (kompetencia határig).

Személyi gondozást napi 1, illetve 2 alkalommal tudunk biztosítani.
Gondozónőink munkaideje: hétfőtől-csütörtökig: 7.30 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig tart. A házi segítségnyújtás tevékenységei a szociális segítés keretében:takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószoba, fürdőszoba, konyha, illemhelyiség), mosás, vasalás, bevásárlás, gyógyszerkiváltás, segítségnyújtás ételkészítésben, mosogatás, ruha javítás, közkútról vízhordás, tüzelőbehordás kályhához, télen hóeltakarítás, síkosság mentesítés a lakás bejárata előtt, kísérés, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése, segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a veszélyhelyzet elhárításában.

Térítési díjat a havi jövedelem után kell fizetni.
A személyi térítési díj házi segítségnyújtás és étkeztetés esetén nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30%-t házi segítségnyújtás esetén nem haladhatja meg a 25%-át a havi jövedelmének.
Személyi gondozás: 610,-Ft /óra (útidővel); szociális segítés : 500,-Ft/óra. Az ellátott kérésére a szociális étkeztetés (teljes áru: 510,-Ft / adag) keretében az ebédet házhoz szállítjuk, melynek díja 160,-Ft / háztartás.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, forduljon hozzánk bizalommal.
Elérhetőségeink: 06-56-461-504 (telefonon), Mátyás kir.u.21/a (személyesen)

Fazekas János részegységvezető és a nappali ellátás dolgozói

A hozzászólások nem engedélyezettek!