Pedagógusok köszöntése

Pedagógusok köszöntése

 

Minden év június első vasárnapján tanítóinkat, tanárainkat, óvodapedagógusainkat köszöntjük szeretettel. Ez alkalomból megrendezésre került a Városi Pedagógusnap 2017. június első péntekjén a Városházán.

DSC_4785DSC_4741

Városunk polgármestere Wenner-Várkonyi Attila beszédében hálás szívvel mondott köszönetet minden pedagógusnak, az értékes oktató és nevelő munkáért, melyet Kunszentmárton ifjúságáért végeznek nap, mint nap. „A pedagógus lét nem csupán egy munkát, hanem életformát, szellemiséget, egyfajta filozófiát, egy egész életre szóló elhivatottságot jelent. Az örök érvényű igazságok, értékek átadása az ifjúság számára a legszebb, talán az egyik legnehezebb kihívásokkal, sokszor kudarccal, de igen sokszor sikerekkel és örömökkel járó vállalások egyike, melyet ember tehet ezen a világon.”

Arany Díszoklevelet és polgármesteri elismerést vehetett át Dénes Lászlóné. Színvonalas pedagógiai munkájuk eredményeként polgármesteri elismerésben részesült Tóthné Nagy Erzsébet, Tassonyi Zsoltné, Bíró Piroska és Madarassy Anikó. (Méltatásaikat a cikk végén olvashatják.)

DSC_4754DSC_4769

Deák Júlia énekét követően Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató köszöntötte városunk pedagógusait. Fontosnak és kiemelkedőnek tartja, hogy városunkban az oktatás minden kínálata megjelenik, hiszen nem csupán bölcsőde, óvoda, általános iskola, középiskola, de különféle művészeti iskolák közül is választhatnak a gyermekek. „Nagy kincs. Ezt meg kell őrizni.” A 2016-2017-es tanévben nyújtott kiemelkedő szakmai munkájuk eredményeképpen fenntartói elismerésben részesültek: Hegedűsné Pásztor Krisztina, Kiss Györgyi, Molnár Adrienn és Tóthné Birgés Emese.

DSC_4843DSC_4774DSC_4773

DSC_4835

A VIVACE kórus hangulatos előadása zárta a Pedagógusnapot.

Herczeg Renáta

A Pedagógusnap képei az alábbi linken tekinthetőek meg.

A polgármesteri elismerésben részesülők

méltatásait a következőkben olvashatják.

DSC_4793

Dénes Lászlóné Korik Erzsébet

Dénes Lászlóné Korik Erzsébet Jászjákóhalmán született. Középiskolai tanulmányait Jászberényben a Lehel Vezér Gimnáziumban végezte. Innen egyenes út vezetett a Tanítóképző Intézetbe.

Tanítói munkáját Tiszasason kezdte. Nagyon messze esett a falu az otthonától. Más táj, más emberek, más szokások. Minden nehézséget azzal a gondolattal győzött le, hogy tanító akart lenni!

Szeretett tanítani Szerette a gyerekeket, megismerte a szülőket, a falu lakóit. Rájött arra, milyen csodálatosan szép a táj, ahová került. Megszerette a falut, az embereket, és ez a közösség viszont szerette az újonnan ide került tanító nénit.

Huszonhárom évig tanított Tiszasason; tizenegy évig alsó tagozaton. Munkájában szerette alkalmazni az új módszereket. Munkaközösségi foglalkozások keretében tartott bemutató órákat, melyen a szomszéd községek tanítói is részt vettek. Jó kapcsolatot tartott a szülőkkel. Sikeresen alkalmazta a fogadóórákat annak kötelező bevezetése előtt. A szülőkkel való kapcsolatáról felkérésre előadást tartott 1975-ben a Megyei Pedagógiai Napok rendezvénysorozatán.

1976-ban kinevezték a Tiszasasi Általános Iskola igazgatójának. Vezetése alá tartozott az óvoda, az iskola, a napközi otthon és az intézményeket ellátó konyha. Tizenkét évig végezte ezt a munkát. Segítségére volt ebben, hogy 1977-ben a Szolnok Megyei Pedagógus Továbbképző Intézet által szervezett „vezetői ismeretek” tanfolyamot elvégezte. Részt vett a TIT Szegedi Nyári Egyetem Pedagógiai Tagozatán. A megyei szakfelügyelet is hasznos tanácsokkal látta el. Szívesen, lelkesen végezte a feladatait, amit akkoriban a szakfelügyeleti ellenőrzések is alátámasztottak.

A tanítás és a vezetői munka mellett részt vett a falu közösségi életében. Minden ünnepi műsor az iskolások részvételével zajlott. Énekkart, tánccsoportot és furulyaszakkört vezetett. Sok kirándulást, színházlátogatást, táborozást szervezett a tantestülettel. Sikerrel szerepeltek tanítványai a járási szervezésű művészeti- és sportversenyeken.

Munkája elismeréseként 1983-ban miniszteri dicséretben részesült. 1988-ban a tanórán és iskolán kívüli tevékenységek szervezéséért Úttörővezetői Érdemérmet kapott.

1988. augusztus 15-én áthelyezéssel a kunszentmártoni Deák Ferenc Utcai Általános Iskola és Diákotthon intézményébe került, ahol könyvtárvezetőként dolgozott. Elvégezte a könyvtárvezetői tanfolyamot, és igyekezett az új munkahelyén jól helyt állni. Sok szemléltető anyagot készített a gyermekek foglalkoztatásához, akik csoportmunkában dolgoztak. Megismerték a kézikönyvek használatát, megtanulták, hogyan kell tájékozódni a könyvtárban.

Versenyeket is szervezett. Az ő nevéhez fűződik az első Márton- napi vetélkedő. Mese- és versmondó verseny is szerepelt a programok között. Igyekezett a könyvtár fejlesztését szem előtt tartani. Megszervezte a tanulók körében a Móra Könyvklubot.

1993-ban munkája elismeréseként „Vezető Pedagógus” címet kapott. Ebben a beosztásban dolgozott nyugdíjazásáig.

DSC_4799

Bíró Piroska

Bíró Piroska 1984-ben szerzett óvodapedagógusi képesítést. A városi óvoda valamennyi intézményében dolgozott. Nagy hangsúlyt fektet a gyermekek közösségi nevelésére, az együttéléshez szükséges szokások, szabályok elsajátítására.

2011-től az önkormányzati óvoda Deák Ferenc utcai telephelyén folytatta óvodapedagógusi munkáját.  Hittel és nagy szakértelemmel közreműködött az intézmény új Pedagógiai Programjának és dokumentumainak a megírásában. A nevelést és a tanulást a korszerű óvodapedagógusi elvárásoknak megfelelően egységként kezeli. A tevékenységek megvalósításánál a tapasztalatszerzést, a játékba integrált tanulást az ismeretek minél sokoldalúbb feldolgozását tartja legfontosabbnak.  Szakmai tevékenységében kiemelkedő a tehetségfejlesztés. A „múzeumbarát műhely” vezetését 4. éve irányítja. A tehetségműhely célja a művészeti tevékenységben tehetségígéretes gyermekek képességfejlesztése a hagyományápolással, népszokások felelevenítésével, a helytörténeti értékek megismertetésével. Kiváló pályázata eredményeként az óvoda megkapta a „Kincses Kultúróvoda 2016” címet, melyet a kulturális intézményekkel sikeresen együttműködő óvodák nyerhetnek el. A pályázati támogatás segítségével jobbnál jobb programok valósulnak meg országos, térségi, városi rendezvények keretében.

Innovatív szakmai és közösségépítő tevékenysége elismeréseként méltó a polgármesteri elismerésre.

DSC_4815

Madarassy Anikó

Madarassy Anikó tanárnő megbecsült tagja tantestületünknek, aki tizenhat éve dolgozik iskolánkban. 

Munkája iránt elhivatott a rábízott feladatokat precízen és felelősségteljesen látja el. A szakgimnáziumi képzések bevezetésekor aktívan vett részt a turisztikai ágazat helyi tantervének kidolgozásában. Pedagógusként nagy hangsúlyt fektet a nevelésre, a magas színvonalú oktató munkára. Azon pedagógusok közé tartozik, akik hivatásuknak és egyben örömforrásnak tekintik munkájukat. Pályafutása során emberi és nevelői magatartása mindig kifogástalan, példaértékű volt. Lelkiismeretes, kreatív munkájával, emberszeretetével meghatározó tagja a tantestületnek.

Német nyelvszakos tanári munkája mellett osztályfőnökként is példaértékű tevékenységet végez. Közösségépítő és –formáló tevékenysége minden általa tanított osztályban érzékelhető.

A diák önkormányzat patronáló tanárként a tanulói közösségek formálásában is kiemelt szerepet vállal, a diáknap szervezőjeként is tevékenykedik.

Tevékeny részt vállal az iskola feladatainak megvalósításában. Munkáját mindenkor magas színvonalú szakmai igényesség jellemzi.

A fenti érdemei tekintetében Madarassy Anikó tanárnőt polgármesteri elismerésre javaslom.

DSC_4807

Tóthné Nagy Erzsébet

Tóthné Nagy Erzsébet tanítónő 40 éve dolgozik a pedagógus pályán. E hosszú idő alatt az iskolai élet szinte minden területén aktívan tevékenykedett. Tanítóként, osztályfőnökként nagyon sokat tett mind a tehetséges gyermekek tehetségének kibontakoztatásáért, mind a lemaradók felzárkóztatásáért. Szakköröket, korrepetálásokat szervezett, és mind ezeket, mind tanítási óráit változatos módszerekkel, egyénre szabott feladatokkal, szórakoztató, ám tanító és tanulságos játékokkal tette élményszerűvé. Számára mindig első helyen állt tanítványai érdekeinek képviselete, biztosította számukra a lehető legjobbat, mind módszertanilag, mind az egyéni megsegítés terén. Osztályai mindig kiváló közösséggé váltak, hiszen rengeteg szabadidős programot, osztálykirándulásokat szervezett számukra. Tanítványait mindig kiválóan ismerte, nem sajnált erre erőt, energiát, hiszen tudta, így tudja csak őket igazi eredménnyel tanítani, nevelni. Az iskola igazgatóhelyetteseként is rendkívül precíz, pontos, egyáltalán nem könnyű munkát végzett, amit szintén a rá jellemző szorgalommal, kitartással, hatalmas hivatástudattal tett. A tanulók, a szülők, a pedagóguskollégák szívesen és bizalommal fordultak hozzá, akár tanácsra, akár segítségre volt szükségük. Ő mindig tudott mosolygós nyugalommal, jó szóval, tanáccsal vagy azzal az ígérettel segíteni, hogy utánanézek, megkeressük a megoldást. És meg is találta.

Ez a tanév az utolsó, melyet az iskolában, munkában tölt, de nyugdíjas éveire magával viszi tanítványai és kollégái szeretetét, elismerését, megbecsülését.

DSC_4823

Tassonyi Zsoltné

Tassonyi Zsoltné, -leánykori nevén Nagy Edit- a Bartók Béla Zeneművészeti Gimnázium után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem fuvola szakán tanult, Prőhle Henrik és Gyöngyössy Zoltán tanítványaként. Kitüntetéses diplomáját 2008-ban szerezte. Tanulmányi évei alatt több országos és nemzetközi versenyen indult: 2003-ban Doppler-díjat kapott az Országos Elek Tihamér Fuvolaversenyen, 2005-ben a bukaresti Jeunesses Musicales Nemzetközi Fuvolavesrenyen második helyezést ért el. Szintén második díjat kapott a 10. Temesvári Nemzetközi Fuvolaversenyen, 2006-ban, 2007-ben pedig az Országos Hartai Fuvolavesrenyen harmadik helyezést ért el. Különböző mesterkurzusokon a tanárai J. Annheim, A. Nicolet, W. Benett, J. Galway, A. Eppstein voltak. 2007-ben Európa összes Zeneakadémiájáról való válogatás után meghívást kapott a Santanderi Nyári Akadémiára -összesen három fuvolást engedtek részt venni ezen a nívós rendezvényen, tanára Jaime Martín, az Academy of St. Martin In The Fields szimfonikus zenekar első szólófuvolása volt.  

Számos koncert és turné következett, szólófuvolásként és zenekari művészként    Edit gyakorlatilag az összes budapesti koncertteremben koncertezett, sikeres próbajátékokon felvételt nyert a Magyar Honvédség Zenekarába, a Budapesti Jazz Szimfonikus Zenekarba, a Szolnoki Szimfonikus Zenekarba. Jelenleg a Szolnoki Szigligeti Zenekar első fuvolása.

Kunszentmártonban kezdett tanítani, 2006-ban, majd Budapesten is, 2008-tól. Az Országos Jeney Zoltán Fuvolaversenyen Tanári különdíjjal jutalmazta a zsűri, kunszentmártoni növendékei számos megyei és országos versenyen értek el helyezéseket. Iskolánkból hat növendéket adott zenei pályára, az ország legjobb zeneművészeti szakközépiskoláiba, név szerint: Tóth Ágnes, Nyercse Nikolett, Baranyi Anna, Dézsi Luca, Tóth Boglárka, Kiss Boglárka. Jelenleg nem csak Kunszentmártonban, hanem Budapesten is tanít, az Egressy Béni Zenei Szakközépiskola tanára, a Vienna Conservatorium főiskolai tanára.

Városunkban számos fellépést vállalt az évek alatt, mind szólóban, mind pedig a Kunszentmártoni Fúvószenekar tagjaként, valamint megalapította a Kunszentmártoni Fuvolazenekart, amelyben jelenlegi és volt növendékei játszanak. 

 

 

A hozzászólások nem engedélyezettek!