Képviselő-testületi ülés

Képviselő-testületi ülés

 

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soros ülést tartott 2019. február 28-án. Több intézmény adott beszámolót a testületnek. A Kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ beszámolójában a 2018. évi működéséről, gazdálkodásáról adott számot. A kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ kistérségi betegellátást folytat. Feladat ellátási körébe tartozik a járóbeteg­szakellátás, mozgó szakorvosi szolgálat, gondozói ellátás, valamint az alapellátásból védőnői szolgálat és az iskolaorvosi ellátás. A beszámolóból kiderül, hogy „A Jász-­Nagykun­Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya által kiadott működési engedély alapján az Egészségügyi Központ ellátási területe Kunszentmárton város közigazgatási területe, Öcsöd, Szelevény, Csépa, Cserkeszőlő, Tiszasas, Tiszakürt. Az egyes szakfeladatoknál az ellátási terület változhat. Az Egészségügyi Központ a kötelező területi ellátáson kívüli szabad kapacitás terhére területen kívüli betegeket is ellát. A járóbeteg­szakellátás szervezésénél lehetőség szerint figyelembe vesszük a betegek igényeit. Az I. progresszivitás szintű fekvőbeteg ellátó hely a szakfeladatok nagy részének szempontjából a szentesi Bugyi István Kórház. A kórház vezetésével az intézmény kapcsolata felhőtlen, szakmailag korrekt. Az intézmény gazdálkodását tekintve önállóan működő költségvetési intézmény. 2018. évben az intézmény pénzügyi helyzete stabil. Ez köszönhető az átgondolt költséghatékony gazdálkodásnak A hosszú távú működés szigorú gazdálkodás mellett biztosított. 2018. december 31­én az intézmény pénzforgalmi kiadása 261.916 eFt, a pénzforgalmi bevétel (maradvány igénybevétele nélkül] 260.009 eFt.” A Képviselő-testület megköszönte Dr. Hajzer Ildikó igazgató- főorvos és az intézményben dolgozók áldozatos és lelkiismeretes munkáját.

A Kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ beszámolójának elfogadása után a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokság 2018. évben végzett munkáját tárgyalták meg a képviselők. A Városgondnokság a tavalyi esztendőben az alábbi feladatköröket látta el: a konyha és a sportlétesítmények üzemeltetése, közfoglalkoztatás, vagyongazdálkodás, lakásügy, városüzemeltetés.

Katona Zsolt igazgató úr a beszámolójában kifejtette, hogy több hosszabb-rövidebb időtartamú foglalkoztatási programok futott. A ténylegesen alkalmazottak létszáma 154 fő. Az igazgató úr megjegyezte, hogy „a Városgondnokság által végzett feladatok teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek a közfoglalkoztatási programok és a hozzájuk rendelt létszám. Tapasztalataink azonban azt mutatják. hogy a programok feltöltése évről-­évre nehezebb. Ennek oka, nem megfelelő (orvosilag nem alkalmas) munkaerő, illetve a munkanélküliek többsége nő, akikkel nem lehet minden feladatot elvégezni (p1. aszfaltozás, szegélynyírás, árokásás, stb.) A képzés programjait a Jász­Nagykun-­Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltsége rajtunk keresztül szervezi, ez nekünk többletmunkát és kiadást jelent. A közfoglalkoztatási programokban nincs lehetőség az adminisztratív feladatok költségeinek elszámolására.” A közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatokat összegezve és nem pályázatonként mutatjuk be.

Közterületek, zöldterületek fenntartása: városunk közterületeinek, útpadkáinak napi szintű takarítása, az így keletkezett hulladék összegyűjtése, kiszállítása o játszóterek napi szintű takarítása, a növények napi szintű gondozása (kapálás locsolás), parlagfű irtás, város zöldterületeinek folyamatos fűnyírása (kerékpárút, parkok, stb.), az így keletkezett zöld hulladék összegyűjtése, elszállítása.

Az utak karbantartását tekintve a beszámolóból kiderül, hogy az idei évben egyetlen közfoglalkoztatási programban nyílt lehetőség utak javítására, járdák építésére.

A pályázatokban biztosított dologi összegből, a munkaruházat mellett az alábbi anyagok kerültek beszerzésre: aszfalt 96,3 tonna, 6o bányakavics 27 tonna, zúzott kő 30 tonna, laposvéső bontókalapácshoz 2 darab, vágótárcsa aszfaltvágóhoz 2 darab. A feladat elvégzésébe bevont közfoglalkoztatott dolgozók száma16 fő. A 96,3 tonna aszfalt az alábbi utcákba került bedolgozásra: Károly­telep, Ady Endre utca, Csongrádi utca, Május1.utca, Szentesi Út, Kossuth Lajos utca , Deák Ferenc utca, Kölcsey utca, Bethlen Gábor utca, Alkotmány utca, József Attila utca, Szapáry utca, Esze Tamás utca, Hegyfoky Kabos utca, Szirom János utca, Bartók Béla utca, Demeter utca, Bajcsy utca, Bem út, Zrínyi utca, Vasút út, Kungyalu és Istvánháza.

„A Városgondnokság 2018. évben a költségvetésben meghatározott keretek között a város érdekeit szem előtt tartva a jogszabályok betartásával takarékosság előtérbe helyezésével látta el tevékenységet. A munkavégzések jelentős részét a város vezetésével, a műszaki osztállyal és a pénzügyi osztállyal egyeztettük, engedélyeztettük. Minden nagyobb üzemeltetést érintő problémáról a Képviselő­-testületet tájékoztattuk. A Városgondnokság kollektívája tudásának legjavát adva végzi előtervezett, valamint az ad hoc feladatait. Közös célunk és feladatunk, hogy a város üzemeltetés minden igényét kielégítve, de a takarékosságszem előtt tartásával végezzük el.” – így összegezte Katona Zsolt igazgató úr az intézmény munkáját, melyet egyhangúlag elfogadott a képviselő-testület és megköszönte az intézmény valamennyi alkalmazottjának a város üzemeltetése területén kifejtett munkáját, hasonlóképpen a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ, Könyvtár Intézményegysége és Kungyalui Fiókkönyvtár szóló beszámolót is elfogadták és az intézmény valamennyi dolgozójának lelkiismeretes és áldozatos munkáját megköszönték. A KÁMK a város egyik legösszetettebb intézménye, mely különböző feladatokat koordinál, mely nagy szervezőmunkát igényel.

Beszámolt a testületnek a Kunszentmártoni Települési Értéktár bizottság is a 2018-as tevékenységéről. Az Értéktár Bizottság tagságának összetételében 2018-­ban változás nem történt. A bizottság 2018-­ban: elnök Barna Gábor egyetemi tanár, tagok: Wermer­-Várkonyi Attila polgármester, Gulyás Györgyi, Herczeg László könyvtáros, Józsa László ny. tanár, helytörténész, Kövesdy Zsolt, dr. Pusztai Gabriella muzeológus. a kunszentmártoni AMK igazgatója, Smuta Kálmánnné. tanácsos,Tóthné Gácsi Anna ny. művész­tanár, Veres István ny. tanácsnok. A bizottság koordinátora Herczeg László.

„2017. december 14-­én a képviselő-­testület felterjesztette a Jász­-Nagykun-­Szolnok Megyei Értéktárba Balla Tibor, a népművészetifjú mestere munkásságát, mely egyidejűleg a helyi értéktárba került Barna Gábor előterjesztése nyomán. A Megyei Értéktár Bizottság 4/2018. (V.9.) sz. határozata arról értesített bennünket, hogy a „Balla Tibor citeramuzsikája” megnevezésű nemzeti érték felvételt nyert a Jász ­Nagykun ­Szolnok Megyei Értéktárba. 2017. december 30-­i keltezéssel, de már 2018 elején nyújtotta be Barna Gábor a Kozma Lajos által tervezett, 1928­-­ben épült villa helyi értéktárba történő elhelyezését célzó javaslatát, melyet a helyi értéktár bizottság elfogadott, így az bekerült a kunszentmártoni értéktárba.

Megyei Értékár Bizottság azonban — elismerve, hogy a bemutatott értékfontos és megőrzendő része a települési értéktárnak­ figyelemmel az értékek elsősorban helyi szerepére ás jelentőségére, annak Megyei Értéktárba felvételét nem támogatta. 2018. áprilisában kaptuk az értesítést a Földművelésügyi Minisztériumtól, illetőleg a Hungarikum Bizottság titkárától, hogy a „Bozsik Kálmán kunszentmártoni fazekasmester kerámiái, munkásságának termékei, iparművészeti öröksége” c. javaslatot a Hungarikum Bizottság titkársága, valamint a témában illetékes döntés-­előkészítő szaktestület formai ás szakmai szempontból meg fogja vizsgálni. Amennyiben a javaslatot támogathatónak találják, a Magyar Értéktárba történő felvétel érdekében a Hungarikum Bizottság elé kerül.

A továbbiakban 2018 júliusában értesítettük a T. Képviselő Területet szíves tudomásul végett, hogy bizottságunk a Városházáról és a református templomról benyújtott javaslatokat elfogadta.

Bizottságunk működésének szervezési, adminisztrációs, a működéshez szükséges szakmai feltételeit a Kunszentmártoni ÁMK, a szakmai feltételek teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet Kunszentmárton Város Önkormányzata biztosítja, amely ebben az évben 200 eFt céltámogatás volt a működési céltartalék terhére.”– írta a beszámolóban dr. Barna Gábor a bizottság elnöke.

A testület elé került a 2018. évi adóügyi feladatok végrehajtásáról és a 2019. évi feladatokról szóló előterjesztés, melynek összegzéséből kiderül, hogy Összességében elmondható, hogy az ellenőrzések szükségesek, és célra vezetőek. Összetettebb adóellenőrzés esetében viszont szükséges mérlegelni, hogy a ráfordított idő, szakértelem, és költség megtérül-e, érdemes-e elvégezni az adott területen az ellenőrzési eljárást, amelynek hatékonyságát előre megmondani nem lehet.

Az adóhatóság célja, hogy az adózási morál javításával arra sarkalja az adózókat, hogy határidőben és a valós adatoknak megfelelően tegyenek eleget (minden szankció nélkül) adóbevallási kötelezettségeiknek. Ezáltal egy egységes, következetes adóztatás alakulhat ki, ahol az adózók számára az adókötelezettség betartása mindenek előtti.

A 2019. évi adóügyi feladatok koncepciója, hogy az adóhatóság ebben az esztendőben is folytatni kívánja a helyi iparűzési adó esetében a vállalkozások bejelentkezési és bevallási kötelezettségének ellenőrzését, továbbá a NAV által közölt adatok alapján a bevallások tartalmának vizsgálatát különösen a gazdasági társaságok esetében. Az elmúlt években kialakított gyakorlat alapján elsősorban az Elektronikus Építési Napló adatai segítségével felhívjuk az újabb, már 2017. évben megkezdett 30 napot meghaladó, de 180 napot el nem érő építőipari tevékenységet végző vállalkozások figyelmét az ideiglenes iparűzési adó bevallásra vagy az állandó jellegű iparűzési adóba történő bejelentkezésre.

A testületi ülésen az Egyéb kérdéseknél felmerült az önkormányzati kommunikáció hiánya, a kunszentmarton.hu önkormányzati honlap nem rendszeres működése, melyek megoldásán dolgoznak a hivatal munkatársai. Kis türelmet kérünk a tisztelt lakosságtól.

Herczeg Renáta

DSC_6505

A hozzászólások nem engedélyezettek!