A Képviselő-testületi ülésről jelentjük

A Képviselő-testületi ülésről jelentjük

Kunszentmárton Város Önkormányzata képviselő-testülete és Csépa Község Önkormányzat képviselő-testülete együttes ülését tartotta 2020. január 30. napján. Az ülésen egyhangúlag elfogadták a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltsége 2019. évi költségvetése. Pintér Csaba Csépa polgármestere megköszönte az eddigi munkát. „2013. március 1-je óta működünk közös hivatalként. Országos szinten is példaértékűnek tartom az önkormányzatok közti munkát és segítséget. A munkatársaimmal a 2020-as esztendőben is ezen fogunk dolgozni.”
Az együttes ülést követően Kunszentmárton Város Önkormányzata képviselő-testülete tovább folytatta az előterjesztések megtárgyalását. Sor került a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítására. Bővült a jövedelmi viszonyra tekintettel az alanyi mentességre jogosult adóalanyok köre. Az az adóalany, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kérelem benyújtásakor az 50 000,-Ft-ot,
továbbá, aki egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtásakor a 70 000,-Ft-ot, mentességet kap. Mentesül az adó tárgyévi megfizetése alól kizárólag egy ingatlan vonatkozásában az a polgárőr, aki a kunszentmártoni Városi Polgárőr Egyesületben (a továbbiakban: Egyesület), a tárgyévet megelőző évben 120 órát meghaladó közszolgálatot teljesített. A feltételek meglétéről az Egyesület elnöke írásos nyilatkozatot tesz az adóhatóságnak. 

A testület a 151/2018.(V.31.) határozatával a 2018. évi céltartalék terhére benyújtott igényekről döntött, hogy Kunszentmárton újratelepítésének 300 éves évfordulójára szervezendő ünnepségsorozat 2018, 2019 és 2020 évi kiadásaira 6.000.000 Ft céltartalékot
elkülönített. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 33948/2019 számú támogatói okiratával 4.000.000 Ft támogatásban részesíti Kunszentmárton Város Önkormányzatát Kunszentmárton újraalapításának 300. évfordulója alkalmából a jubileumi év programjainak megvalósításához. A támogatás összege 2019.12.16-án megérkezett az Önkormányzat számlájára. Wenner-Várkonyi Attila polgármester köszönetét fejezte ki Dr. Barna Gábor professzor úrnak, akinek hathatós közbenjárására részesült támogatásban a város.

Ezt követően döntött a testület a Dél-alföldi Mosodák Kft. kérelméről. Pályázati eljárás eredményeként Kunszentmárton Város Önkormányzata 2015. december 17. napján kelt adásvételi szerződéssel értékesítette a kunszentmártoni 2203 helyrajzi számú 591 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű és a kunszentmártoni 2204/1 helyrajzi számú 636 m2 alapterületű, kivett udvar és középület megnevezésű ingatlanokat összesen bruttó 5.350 000.-Ft vételár megfizetése ellenében a Dél-alföldi Mosodák Kft. vevő részére. A pályázat kiírása során az Önkormányzat hangsúlyt fektetett az értékesítéshez kapcsolódó munkahely teremtésre, erre tekintettel a pályázati kiírásban rögzítette, ha a kft. az adásvételi szerződés aláírását követő három éven belül nem szerez az ingatlanokon felépített üzemre jogerős használatba vételi engedélyt, és azt nem mutatja be abban az esetben az ingatlanok vételára a nyertes ajánlati ár 150%-ára módosul. A január 30-án tartott testületi ülésen az a döntés született, hogy amennyiben a kft. az ingatlanokon felépített üzemre jogerős használatba vételi engedélyt legkésőbb 2021. december 31. napjáig nem szerzi meg, abban az esetben köteles a szerződés szerinti 2.675.000.- forint, azaz kétmillió-hatszázhetvenötezer forint késedelmi árat megfizetni.

Az elmúlt évekhez hasonló ebben az évben is pályázik Kunszentmárton Város Önkormányzata a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázatra.

A képviselő-testület egyeztetett a szelektív hulladékgyűjtő szigetek állapotáról. A tájékoztató anyagból kiderül, hogy Kunszentmárton város belterületén összesen 15 db helyszínen (Juhász Gyula utca; Széchenyi lakótelep - Vásártér; Széchenyi lakótelep - ABC; Bémer László utca; Hunyadi utca - Árpád körút; Szirom János utca; Erdőtér; Batthyányi utca; Köttön utca; Csongrádi utca - ABC; Csongrádi utca - Epreskert; Csongrádi utca - Nagy Lajos király utca; Csenged; Istvánháza településrész; Kungyalu településrész) van a lakosoknak lehetősége közterületeken elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő edényekben hulladékot elhelyezni.
Rendszeres és folyamatosan visszatérő problémát okoz a hulladékgyűjtő szigetek folyamatos telítettsége és az edényzetek mellett a lakosok által elhelyezett szelektíven gyűjtött, illetve kommunális hulladékok elhelyezése, amely vegyesen tartalmaz háztartási
hulladékot és veszélyes hulladékot is. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban alvállalkozóként közreműködő és a hulladéklerakó telepet üzemeltető INNO-SZOLNOK Nonprofit Kft. felé rendszeresen jeleztük és jelezzük a telítettség miatti problémát. Az INNO-SZOLNOK Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a szelektív hulladékokat a hulladékgyűjtő edényzeteket teltségük esetén szállítják el. Sűrűbb összegyűjtése a hulladékoknak nem gazdaságos, mivel Kunszentmártonnal együtt ugyanazon időben 14 településen gyűjtenek össze szelektív hulladékot. Nyári időszakban gyakoribb az edények ürítése.A hatályos jogszabályok szerint közterületen illetéktelenül elhelyezett hulladék vonatkozásában szabálysértési eljárás keretében lehet szankciót alkalmazni, azonban az eljárás csak akkor eredményes, ha bizonyítható, hogy ki helyezte el a települési hulladékot. Veszélyes hulladék illegális elhelyezése már büntetőjogi kategóriába tartozó cselekmény. Az elkövető kilétének bizonyíthatatlansága miatt az edényzetek környékének megtisztításáról a Városgondnokság, mint közterület-kezelő rendszeresen gondoskodik. A közterületen felelhető hulladék folyamatos eltakarítása, elszállítása jelentős anyagi terhet ró az intézmény költségvetésére. A szelektív hulladékgyűjtés és a környezetünk tisztaságának megóvása érdekében az utóbbi évben szórólap formájában tájékoztató anyagot juttatunk el minden háztartáshoz. Idén januárban a szolgáltatóval együttműködve a házhoz menő szelektív és zöldhulladék gyűjtésről készült szóróanyag,
mely remélhetően már minden háztartásba eljutott. A szelektív hulladékgyűjtők környezetének védelme érdekében megoldást jelenthet a vadkamera elhelyezése. A kamera alkalmas nagy felbontású fénykép vagy videó készítésére. Mozgásérzékelővel ellátott, éjszakai felvételre képes. A képviselő-testület a tájékoztatót elfogadta és minden erejével igyekszik megoldást találni a problémára.

DSC_9369

 

A képviselő-testület 2020. február 13-án elfogadta Kunszentmárton Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését. A rendelet előkészítése már hónapok óta tartott. A véleményeket, javaslatokat széles körben több alkalommal is megvitatták. Jauernik István, a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke elmondta a szakbizottság véleményét a rendelettervezettel kapcsolatban, melyet egyhangú szavazattal javasol a bizottság elfogadásra. „Az önkormányzatok gazdálkodásának feltételrendszere lényegesen nem tér el 2020-ban a múlt évitől. Kunszentmárton város gazdálkodásában viszont lényeges és sajnos negatív változással kell számolnunk. Ennek oka, hogy az M44 autóút építése városunk határában gyakorlatilag befejeződött, így az iparűzési adó bevételünk nagyon jelentősen, várhatóan 74 millió forinttal csökken 2019-hez képest. A helyzetünket tovább rontja, hogy az adóerő-képességünk (a számítási szabály miatt) az idén és még 2021-ben is tovább nő, ami az állami támogatások további csökkentését eredményezi. A beterjesztett javaslat nagyon helyesen a megváltozott pénzügyi helyzethez igazítja a kiadási előirányzatokat és nem számol az előző évi pénz maradványok, illetve hitel felhasználásával. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a kiadási előirányzatokat, nem egységesen de, mintegy 10%-kal csökkenteni kell, mindezt, úgy hogy dolgozói létszám csökkentésre nem kerül sor. A bevételei előirányzatok megalapozottak, azok nincsenek túl feszítve, törekedni kell azok túlteljesítésére intézményi szinten is ami javíthatja év közi helyzetünket. A kiadási előirányzatok dologi oldala nagyon szűkös, több eddig megszokott kiadásra nem nyújt fedezetet, ez esetenként a megszokott színvonal csökkenését is eredményezheti. A személyi kiadások előirányzata tartalmazza a kötelező emelések fedezetét és mintegy 40 millió Ft-ot, amely az elmúlt évivel azonos mértékű munkáltatói döntésű béremelést tesz lehetővé az év végéig. A bizottság ajánlja a testületnek az önkormányzati létszámgazdálkodás felülvizsgálatát és azt, hogy amíg ez meg nem történik addig rendeljen el „létszámstopot”, konkrétan a megüresedett álláshelyek betöltését képviselő-testületi jóváhagyáshoz kösse.
A költségvetés kockázatait vizsgálva működési oldalon a szokásos kockázattal kell számolni ami a helyi adó előlegek és a tényleges adó kötelezettségek különbözőségéből adódik. Fejlesztési oldalon viszont a korábbiaknál nagyobb kockázattal kell számolni, egyrészt a kintlévőségek – adótartozás és a X&W kft. tartozás - behajtásának nagyfokú bizonytalansága, másrészt az eldöntött és a folyamatban lévő beruházások befejezéséhez szükséges forrás nagyság bizonytalansága miatt. Éppen ezért a bizottság az indoklásban szereplő prioritási sorrenddel nem ért egyet, a 70 millió Ft. fejlesztési céltartalék a felsoroltak csak kis részére nyújthat fedezetet. Költségvetési rendeletben ezen fejlesztési elképzelések nincsenek nevesítve, de az indoklásban is külön kell választani a 2020 évi előirányzattal alátámasztott fejlesztéseket és a hosszútávú elképzeléseket. Az általános tartalék kedvező esetben elég lehet az előre nem látható kiadásokra, illetve az esetleges bevételi kiesésekre.”
Kunszentmárton Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében a korábban már elfogadott tiszteletdíjak módosításra kerültek. A képviselő havi bruttó tiszteletdíja (alapdíj) 50.000 Ft-ról 48.000 Ft-ra módosult, míg a bizottsági elnök havi bruttó tiszteletdíja (több bizottsági tagság esetén is) 95.000 Ft-ról 92.000 Ft-ra csökkent. Módosult dr. Szabó Péter és Szabó Zoltán alpolgármesterek tiszteletdíja 2020. március 1-től. A 2019. október 24-én elfogadott 190.000 Ft 180.000 Ft-ra módosult, míg az alpolgármesterek költségtérítése 28.500 Ft-ról 27.000 Ft-ra változott.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény 3. melléklet II.2. c) pontja alapján a régi Körös-híd felújítására és a II.3. pontja alapján az önkormányzati tulajdonú Széchényi lakótelepi iskolában főzőkonyha fejlesztésére. A képviselő-testület a főbb fejlesztési irányokat meghatározta, melyeket a költségvetés függvényében meg kíván valósítani. A fejlesztési irányok sorrendiség nélkül: Kunszentmártoni Egészségügyi Alapellátó Központ felújítása, Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése, Dani Margit Sportcsarnok tetőfelújítása, Mátyás király úti tornaterem felújítása, Szökőkút felújítása, Epreskerti óvoda épületének felújítása, Széchenyi ltp-i óvoda épületének felújítása, Régi Körös híd felújítása, Szociális Ellátási Központ Rákóczi utcai épületének tető felújítása, Köztársaság tér 8. épület homlokzat felújítása, Közvilágítás fejlesztése (Istvánháza, Radics utca-körforgó), Köttön utcai Idősek Otthona tető felújítás, Köttön utcai Idősek Otthona fejlesztése, Dani Margit Sportcsarnok mögötti közvilágítás. A városi rendezvények tartalmasabb és színvonalasabb megrendezése érdekében a rendezvénykeret előirányzata 5.400.000 Ft-tal növekedett.

Az egyeztetéseket követően egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület Kunszentmárton Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését.

Herczeg Renáta

85232663_543345813207333_6992346172526428160_n

DSC_9373

A hozzászólások nem engedélyezettek!